480 minut nabitých
sportem, hudbou

a zábavou
na jednom místě

Chci se bavit!

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Prodávající (pořadatel):
Aproza, zapsaný ústav, se sídlem na ul. Polní 942/59, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 057 23 400, spisová značka U 210 vedená u Krajského úřadu v Ostravě
www.streetgamefestival.cz
info@streetgamefestival.cz
Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.streetgamefestival.cz (dále též jen „e-shop“). Platí pro prodej vstupenek (registrací) a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.streetgamefestival.cz

Kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží prostřednictvím e-shopu na adrese www.streetgamefestival.cz. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují jen na případy, kdy je kupující spotřebitelem.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. E-shop www.streetgamefestival.cz neumožňuje příjem objednávek od subjektů, které nejsou spotřebitelem.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“ nebo VOP) Aproza, zapsaného ústavu, se sídlem na ul. Polní 942/59, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 057 23 400, spisová značka U 210 vedená u Krajského úřadu v Ostravě (dále jako „prodávající“ nebo „pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.streetgamefestival.cz (dále jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jako „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenky (registraci) na jím zvolenou Akci, nebo zboží a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky a cenu za zboží.

2.2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného nebo ceny zboží ze strany kupujícího.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle podmínek uvedených u zboží – nejčastěji osobně v den konání akce, avšak vždy až po zaplacení zboží.

2.4. Doručením vstupenek nebo zboží kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající ze smlouvy splněny.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující řádně vyplní objednávku, zaškrtne souhlas s VOP v posledním kroku objednávky a tu následně potvrdí. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

3.2. Veškerá prezentace vstupenek (registrací) a zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenkách (registracích) a zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání vstupenek (registrací) nebo zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.1. objednávané vstupence (registraci) nebo zboží,

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny vstupenky (registrace) nebo zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a zboží.

3.6. Před zaplacením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení platby za objednávku, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. POSTUP PŘI NÁKUPU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena vstupenek (registrací) či zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pays.cz;
bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.5. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky (registrace) nebo zboží vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím (Pořadatelem Akce). Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

5.2. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.

5.3. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo www.streetgamefestival.cz prodávající neodpovídá.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Vstupenky (registrace): V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6.2. Zboží: Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Podle zákonné úpravy má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy tak, že prodávajícího nejdřív písemně nebo e-mailem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy formou jednoznačně formulovaného prohlášení a způsobem, který nevyvolává pochybnosti (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou)

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.3. VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Veškeré reklamace vstupenek (registrací) zakoupených u prodávajícího se řídí těmito VOP pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VII. Kupující má nárok na vrácení části vstupného za vstupenku (registraci) pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

7.2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

7.3. V případě, že kupující neobdržel vstupenku (registraci) nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky (registrace), kontaktovat prodávajícího a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku (registraci). Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodávajícímu jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky (registrace).

7.4. Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného (registrace). Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka (registrace) dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu.

7.5. V případě, že se tým s platnou vstupenkou (registrací) nedostaví ve stanovený termín k turnaji způsobeným vlastním vinou, cena za vstupenku (registraci) se nevrací a kupující nemá nárok na náhradu škody či náhradní termín.

7.6. V případě, že ze strany prodávajícího dojde ke zrušení celého turnaje z důvodu špatného počasí, čímž je myšleno, že nebude odehrán ani jeden zápas během dne v jakémkoliv sportu, bude kupujícímu vráceno 50 % hodnoty vstupenky (registrace). Kupující musí o vrácení peněžních prostředků požádat prostřednictvím emailové adresy prodávajícího a musí své právo uplatnit nejpozději do 5 pracovních dní od zrušení turnaje.

7.7. Hodnota vstupenky (registrace) se nevrací v případě, bude-li turnaj zahájen a bude odehrán minimálně jeden zápas v turnaji během dne v jakémkoliv sportu. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na zkrácení turnaje, snížení počtu zápasů k odehrání, případně změně systému hraní a to v případě nepříznivého počasí (např. dešťové přeháňky, silný vítr,), nebo dalších nepředpokládaných aspektů, které mohou ovlivnit hladký průběh turnajů.

7.8. V případě zrušení turnaje z důvodů vis maior nevzniká nárok na vrácení hodnoty vstupenek (registrací) ze strany kupujícího.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Zboží bude předáno na základě ustanovení v kupní smlouvě.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁKUPU

9.1. Prodávající během prodeje vstupenek (registrace) nebo zboží zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu poskytne kupující, a to v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů – Ochrana osobních údajů.

9.2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto VOP pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto VOP pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

10.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto VOP.

10.3. Veškerá ustanovení těchto VOP pro nákup a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem.

10.4. Veškeré spory vzniklé při nákupu prostřednictvím prodávajícího budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Naši parťáci

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partner

Partneři

info@streetgamefestival.cz

U hřiště, Opava Kylešovice